Bij het heien van palen komen wel eens trillingen voor die de belendingen kunnen beïnvloeden. Wij adviseren u in het toepassen van prefab palen in die omstandigheden en de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om schade te voorkomen. Tevens kan er een trillingspredictie worden berekend die voorspelling doet naar het trillingsniveau en het toe te passen heiblok.

Trillingmeter

Trillingspredicties en metingen

Bij het heien van palen en aanbrengen en/of verwijderen van damwanden komen trillingen vrij, die schadelijk kunnen zijn voor omgevingsobjecten. Bij de voorbereiding van een bouwproject is het verstandig om van de trillingsgevoelige werkzaamheden vooraf het effect hiervan te onderzoeken. En ook om in kaart te brengen welke schadelijke trillingsrisico’s in de omgeving zouden kunnen ontstaan. De trillingpredicties worden opgesteld met behulp van onze praktijkanalyse, rekenmethodiek en een betrouwbare database van reeds uitgevoerde trillingsmetingen.

Wanneer we een betrouwbare trillingspredictie mogen verzorgen, worden de verwachte maximum trillingen getoetst aan de richtlijnen van de Stichting Bouw Research (SBR).

SBR richtlijnen

Er zijn drie SBR-richtlijnen uitgebracht: SBR A “Schade aan gebouwen door trillingen”, SBR B “Hinder voor personen”en SBR C “Storing aan apparatuur”.

De SBR A is bedoeld om schade door trillingen aan een pand/omgevingsobject te voorkomen en wordt in de praktijk het meest toegepast. Na het opstellen van de trillingspredictie kunt u het type materieel en de bouwwijze hierop afstemmen. Zo worden onnodige schades, faalkosten en imagoschade voorkomen. De trillingspredictie wordt ook vaak toegepast als onderdeel van de gehele risicoanalyse.

Trillingspredicties worden vaak uitgevoerd bij de volgende werkzaamheden:

 • Heien van funderingspalen
 • In-uittrillen damwanden
 • Sloop werkzaamheden
 • Graaf werkzaamheden
 • Overlast verkeersdrempels

Trillingsmeting

De trillingen die tijdens bouw-sloopwerkzaamheden en of zwaar transport vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor gebouwen en overige objecten in de omgeving. Door gebruik te maken van VIBRA+ trillingsmeetsystemen kunnen we de trillingen die vrijkomen bij de werkzaamheden meten, registreren en beoordelen. Hiervoor worden de trillingen getoetst aan de SBR richtlijn A, waaruit blijkt of de geconstateerde trillingen schadelijk zijn voor de omliggende gebouwen en overige objecten in de omgeving. De metingen kunnen bemand en onbemand worden uitgevoerd.

Indien gewenst kan de meting worden uitgebreid voor de ‘hinder aan personen’ SBR richtlijn B en ‘storingen aan apparatuur’ SBR richtlijn C. Indien er tijdens de werkzaamheden aan de trillingscriteria conform de SBR wordt voldaan, is de kans op schade naar aanleiding van deze werkzaamheden nihil met uitzondering van zettingsschade.

Trillingsmetingen worden voornamelijk uitgevoerd bij de volgende werkzaamheden:

 • Heien van funderingspalen
 • In-uittrillen damwanden
 • Sloop werkzaamheden
 • Graaf werkzaamheden
 • Transport en gebruik zwaar materieel
 • Overlast verkeersdrempels